نمایش مطالب دسته

تغذیه

حرکت کشش پروانه‌ای

عضلات اصلی:  بخش داخلی ران‌ عضلات فرعی: پشت ران، تاکننده کپل تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد.…