یاد بگیرید که از تنفسی عمیق برای مقابله با احساس درماندگی استفاده کنید

(کاری که لازم است انجام دهید تا وزنتان کم شود)

کارهایی که دارای اولویت هستند را اول انجام بده: یک نفس عمیق بکش. می‌دانم که کمی عجیب به نظر می‌رسد و مکن است سوال کنی که نفس عمیق چطور می‌تواند کمک کند تا ۴۰ کیلو وزن کم کنم؟!

قبول دارم که تنفس عمیق به تنهایی راه حل کاهش وزن نیست، اما فکر می‌کنم که به عنوان گام اول مفید باشد. چرا؟

زیرا تجسم ۴۰کیلو کاهش وزن می‌تواند در هر کسی احساس درماندگی ایجاد کند. تصور آن همه کاهش وزن باعث می‌شود که فقط نگاه‌تان به آینده باشد در حالی که نمی‌دانید چگونه موفق به دستیابی به آن خواهید شد.

تفکر در باره این مقدار کاهش وزن می‌تواند برایتان بغرنج باشد زیرا با برخی تغییرات در سبک زندگی همراه است که در ابتدا می‌تواند بسیار سخت باشد. بنابراین این شیوه تفکر همه یا هیچ سودی نخواهد داشت و باعث ایجاد احساس درماندگی خواهد شد. این کار را متوقف کنید.

بر می‌گردم به پیشنهادم در رابطه با تنفس عمیق. نکته بسیار مهم این است که شما آرامش داشته باشید و هر کاری را اندک اندک انجام دهید. نگرانی در مورد ۴۰ کیلو وزن را کنار بگذارید و با کار برروی ۳ کیلوی اول وزنتان آغاز کنید. از ایجاد احساس ناکامی و درماندگی با تمرکز بر اهداف بلند مدت غلبه کنید و فقط بر کاری که برای رسیدن به مسیر مثبت لازم است تمرکز داشته باشید.

خوب آن کاری که باید انجام دهید چیست؟ کسب همایت از اطرافیان؟ صرف نظر از یک غذای اغوا کننده؟ خرید کفش، پیاده‌روی و شروع کردن پیاده‌روی؟

از تنفس عمیق برای آرام سازی و تمرکز بر عادات خوب استفاده کنید تا به شما این امکان را بدهد که تدریجاً وزن کم کنید. هر کاری را کم کم انجام دهید و رفتارهای مثبت را به برنامه روزانه‌تان وارد کنید.

نفس عمیق بکشید ولبخند بزنید و توجه‌تان را بر مسائل مثبتی که در زندگیتان تدریجاً خلق می‌کنید، متمرکز سازید.

شاید این مطالب را هم بپسندید