نمایش مطالب دسته

تحرک

حرکت ضربات پاشنه پا

عضلات اصلی:   باسن، پشت ران عضلات فرعی:  ران، هسته بدن تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد. نحوه…

حرکت لانژ تعظیم

عضلات اصلی:   عضله چهارسر، باسن عضلات فرعی: ساق پا، ران تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد. نحوه…

حرکت کرانچ جانبی

عضلات اصلی:   عضلات مورب شکمی درونی و بیرونی عضلات فرعی: هسته بدن تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد.…

حرکت کشش پشت ران

عضلات اصلی:   پشت ران عضلات فرعی: باسن تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد. نحوه انجام ورزش کشش پشت…

حرکت کرانچ

عضلات اصلی:   شکم عضلات فرعی: شکم تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد. ورزش‌های مناسب برای عضلات…

حرکت کرل چکشی

عضلات اصلی:   عضله دوسر عضلات فرعی: ساعد تجهیزات ورزشی: یک جفت دمبل ورزش‌های مناسب برای عضلات مخالف: ورزش…

حرکت کرانچ جهشی

عضلات اصلی:   شکم عضلات فرعی: بخش بالایی کمر، کپل، باسن، هسته بدن تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد.…