نمایش مطالب دسته

تحرک

حرکت کرل لانژ جانبی

عضلات اصلی:   باسن، چهارسر، بخش داخلی ران، دوسر عضلات فرعی: پشت ران، ساعد، هسته بدن تجهیزات ورزشی: یک جفت…

حرکت هیزمن

عضلات اصلی:   باسن، چهارسر، پشت ران عضلات فرعی: شکم، بخش پایین کمر تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد.…

حرکت لانژ جانبی

عضلات اصلی:   باسن، چهارسر، بخش داخلی ران عضلات فرعی: پشت ران تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد.…

حرکت کیک‌بک پشت بازو

عضلات اصلی:   سه‌سر عضلات فرعی: ساعد، شانه، هسته بدن تجهیزات ورزشی: دمبل نحوه انجام ورزش کیک‌بک پشت بازو…

حرکت لمس پاشنه پا

عضلات اصلی:   شکم عضلات فرعی:  عضلات مورب شکمی تجهیزات ورزشی: نیازی به وسیله ورزشی ندارد. ورزش‌های مناسب…