هدیه

دادن بدون ستاندن را تمرین کنید. به طور نا‌شناس هدیه بفرستید. در انجام وظایف دیگران کمک حالشان باشید. احساس آرامش و رضایت خاطر پاداش شماست. حتی می‌توانید آموخته‌های خود از سیبیتا را برای داشتن زندگی بهتر به دیگران هدیه کنید.

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!