سیبیتایی خوردن

با استفاده از روش سیبیتا در آرام و باتمرکز خوردن، لذت خوردن را بعد از سی سال چاق بودن درک کردم.
با خوردن آلو به باغهای زیبایی که با شبنم صبحگاهی مزین شده بود و نسیم خنکی به بدنم می‌خورد سفر کردم.
با خوردن موزهایی که به حلقه‌های کوچک تقسیم شده بود به استوا سفر کردم و زیبایی درختان تناور استوایی را به عینه دیدم.
با خوردن گوشت و برنج با مادر خود، زمین پیوند یافتم و احساس سپاس از دامپرور و کشاورز همه وجودم را فرا گرفت.

خانم آ م

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!