نان و عشق

برای تغییر دنیا و محیط اطراف خود، تغییر را از درون خود آغاز کنیم، با عشق ورزیدن. همیشه عشق در چشمانمان، لبخندمان و در سلام گرممان موج بزند. یادمان نرود که از همه کسانی که زندگیمان را با ارزش کرده‌اند، تشکر و قدردانی کنیم و بگوییم که هر چند چیزی نداریم تا نثارشان کنیم، اما عشقمان را به آنها ارزانی می کنیم. هر چیزی فراموش‌شدنی و محو شدنیست، جز این که بدانیم کسی دوستمان دارد و عشقش را به ما هدیه کرده است. در این دنیا بیش از نیاز به نان، به عشق نیاز داریم.
“امروز یادمان نرود که، به عزیزانمان بگوییم چقدر دوستشان داریم.”

مشاور سیبیتا

نان و عشق بیشتر بخوانید »