کمد لباس

از کمد لباس خود لباس‌های سایز بزرگ را بیرون بیاورید و همه را دور بیاندازید یا ببخشید. اگر به لباس‌های سایز بزرگ خود وابسته باشید، بدان معناست که به طور ناخودآگاه می‌خواهید روزی آن لباس‌ها اندازه شما بشوند.
منتظر چه هستید، بروید به سمت کمدتان!

کارشناس تغذیه سیبیتا

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!