ساحل زیبا و آرام سلامتی

آنچه من از خود می‌سازم نمونه و سرمشقی است برای همه جهانیان (ژان پل سارتر)
همیشه تغییر در کنار ماست، به سادگی چند قدم حرکت که تغییری است در بعد مکان. کافی است بدانیم که چه می‌خواهیم، یقیناٌ به آن خواهیم رسید. مثل امروز که بعد از گذشت چهار ماه، تغییر زیبایی را در اندام خود مشاهده می‌کنم. به سادگی قدم زدن کنار ساحل آرام، امروز به ساحل زیبا و آرام سلامتی جسمی رسیده‌ام. چهار ماه و یک تغییر جسمانی بالغ بر پانزده کیلوگرم و ارزنده‌تر از آن تغییر بسیاری از عادات و رفتارهای غذایی من.

آقای م ش

اسکرول به بالا
کرونا چاقت کرده؟
نگران نباش!